تفاوت برنامه ریزی درسی وآموزشی

درخواست حذف این مطلب
برنامه ریزی 1- فراگردی درونگر برای جهت دادن منطقی به فعالیتهای جمعی برنامه. 2- برنامه ریزی یعنی نقشه کشیدن برای آینده وپیش بینی راه دستی به آن . 3- برنامه ریزی راهی برای هدایت حساب شده فعالیتهای انسان . 4- سازماندهی فعالیتها ی لازم برای رسیدن به هدفهای مورد نظر برنامه ریزی یعنی آدرس مقصد. 5- طرح تد ر ی که بتوان به بهترین صورت از منابع موجود برای نیل به هدفهای مطلوب استفاده کرد . 6- فراگردیست مداوم فحساب شده ومنطقی ، جهت دار ودرونگر به منظور ارشاد وهدایت فعالیتهای جمعی برای رسیدن به هدفهای مطلوب برنامه درسی و آموزشی 1- برنامه درسی در برگیرنده تمام تجربیات آموزشی است که مدرسه عهده دار آن است. 2- برنامه درسی با تجربیات ک ت بیشتر مربوط است تا با طرح های درسی معلمان یا کتاب های درسی. 3- برنامه درسی، فراتر از محتوای آ اموزش است و تنها محتوا نیست که برنامه درسی را می سازد. 4- برنامه درسی، یک امر مهم در هدایت و راهنمایی زندگی فراگیران است. 5- برنامه درسی یک محیط ویژه یادگیری را به منظور هدایت علائق و توانایی دانش آموزان در جهت مشارکت اثر بخش در زندگی اجتماعی و ملی در برمی گیرد. 6- برنامه درسی با مسئله بهبود و اصلاح زندگی فردی و اجتماعی سروکار دارد نه صرفاً با موضوعات درسی یا توسعه دانش 7- برنامه ریزی درسی، ویژه تر و اختصاصی تر از برنامه ریزی آموزشی است. زیرا برنامه ریزان آموزشی در حوزه کلی نظام آموزشی محدود به برنامه درسی نمی شود. 8- برنامه ریزی درسی به عوامل اقتصادی و توجه کمتری دارد . 9- برنامه های درسی معمولاً بر جنله کیفی و محتوایی تأکید دارند و با جریان ذاتی و فرایند تعلیم و تربیت سروکار دارند. 10- برنامه های آموزشی بیشتر جنبه کمی داشته و با صورت و ظاهر آموزش و پرورش مرتبط هستند. 11- برنامه ریزی آموزشی بیشتر با مباحث و مدلهای کمّی جمعیت شناسانه، خط مشیها و سیایت های ت و جنبه های اقتصادی آموزش و پرورش مرتبط است. 12- برنامه ریزی آموزشی در حوزه کلی نظام آموزشی فعالیت می کند . 13- برنامه ریزی آموزشی محدود به برنامه ریزی درسی نمی شود . 14- برنامه ریزی درسی به آموزشی اقتصادی و و خط مشهای سیاست ت مرتبط است .